OFERTA

OFERTA

W ramach pełnej obsługi księgowo-finansowej firmy, oferujemy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych w pełnym zakresie:
•opracowanie zasad polityki rachunkowości,
•opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
•ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
•sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
•sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
•sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
•sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
•zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
•kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
prowadzenie wszystkich ewidencji KpiR
•ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
•prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
•sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
•kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm.

Pełną obsługę kadrowo-płacową:
• przygotowanie umów o pracę, zlecenie, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
• sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
• prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
• prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
• prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
• sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
• przygotowanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).
• deklaracje PFRON
• szkolenia BHP

Pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu

• wypełnienie dokumentów i kontakt z doradcą finansowym

Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych oraz zaległości w ZUS-ie